• {{ result.title }}

OmniTicaret E Ticaret Yaz l mlar

murat 24-March-2019

E ticaret yani elektronik ticaret internet zerinden sat yapan i letmeleri ifade eder letmedenT keticiye B2C ve letmeler Aras B2B olmak zere iki temel e ticaret ekli vard r Eticareti ister tedarik iler aras nda ister nihai t keticilere y nelik yapabilirsiniz Bir e ticaret sitesini tek ba na kurman n zorlu unu anl yoruz E ticaret sitesi kurmak ad nayapaca n z onlarca karma k i lemi yorucu mesai saatlerini sistemi anlamak konusunda uzunsaatler al mak zorunlulu unuzu ortadan kald r yoruz Biz sizin ihtiyac n z tam olarakbiliyoruz Sizlerin i ini kolayla t rmak ad na e...

Write your comment

Login need for leave comments

Comments

Related Post